Vedtægter

Vedtægter for “Oplysning om gadeliv”

§ 1 Foreningens navn er “Oplysning om gadeliv”.

 • Foreningens hjemsted er Værestedet, Jægergårdsgade 107, 8000 Aarhus C.

§ 2 Foreningens formål er:

 • At fremme viden og oplysning om hjemløse og misbrugere gennem guidede byvandringer, foredrag og oplæg på folkeskoler, efterskoler, gymnasier og diverse uddannelsesinstitutioner for voksne, højskoler med flere.
 • At uddanne gadekloge til at være professionelle guider og foredragsholdere.
 • At give gadekloge en mulighed for at komme til orde og bidrage med deres ønsker og løsningsmodeller i den løbende samfundsdebat.
 • At give gadekloge en mulighed for at udvikle kompetencer og personlighed for en afklaring af egne ønsker og muligheder i forhold til uddannelse og beskæftigelse.

§ 3 Formålets virkeliggørelse

 • Uddannelse af guider og foredragsholdere, hvor uddannelsen indbefatter guideteknik, taleteknik og lignende. Endvidere undervisning i skriftlig og mundtlig dansk, grundlæggende computerfærdigheder, layout, fotografering, videooptagelse, billedbehandling med mere for at kunne udarbejde pr-materiale, hjemmeside og lignende.

§ 4 Samarbejde med andre organisationer

 • Foreningen samarbejder med lokale og internationale organisationer, såfremt disses formål ikke strider imod formålsparagraffen.

§ 5 Medlemskab

 • Alle, der tilslutter sig organisationens formål og program, kan optages som medlemmer.
 • Organisationer, hvis formål ikke strider mod formålsparagraffen, kan optages som kollektive
 • medlemmer. Kontingentet for disse aftales ved indmeldelse.

§ 6 Årsmødet

 • Årsmødet er foreningens øverste myndighed. Alle medlemmer og særligt indbudte har adgang til årsmødet.
 • Årsmødeindkaldelse, forslag til beretning, forslag til vedtægtsændringer, og forslag til arbejds- og principprogram opslås i Værestedets mindst 2 uger før årsmødets afholdelse.
 • Årsmødets vedtagelser sker ved simpelt flertal. Ændring af vedtægter kræver 2/3 dels flertal.
 • Afstemning sker ved håndsoprækning, med mindre skriftlig afstemning begæres af et medlem.
 • Alle valg ved hvilke der er opstillet flere kandidater end der skal vælges foregår ved skriftlig
 • Afstemning.

§ 7 Ordinært årsmøde
Ordinært landsmøde afholdes én gang årligt i løbet af efteråret.
Dagsorden skal omfatte:

 • 1. Valg af dirigent og referent
 • 2. Beretning
 • 3. Øvrige beretninger
 • 4. Økonomi.

a) Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse
b) Forslag til budget

 • 5. Indkomne forslag
 • 6. Arbejdsprogram
 • 7. Valg af bestyrelse.
 • 8. Valg af 1 statsautoriseret revisor
 • 9. Eventuelt

§ 8 Ekstraordinært årsmøde

 • Ekstraordinært årsmøde afholdes, når bestyrelsens flertal eller mindst 10% af de stemmeberettigede medlemmer forlanger det.

§ 9 Ordinære møder

 • Forretningsorden fastsættes på hvert møde.
 • Den udpegede sekretær er forpligtiget til at sende referat ud i løbet af en uge efter et ordinært møde.

§ 10 Regnskabsåret

 • Regnskabsåret følger kalenderåret.
 • Det reviderede regnskab skal hvert år forelægges på årsmødet.

§ 11 Bestyrelsens Sammensætning

 • Bestyrelsen består af Værestedets leder som født formand og op til 4 valgte medlemmer. Blandt de valgte udpeges en sekretær og en kasserer.

§ 12 Tegningsret

 • Foreningen tegnes af Værestedets leder og den af bestyrelsen udpegede daglige leder.
 • Således vedtaget på stiftende generalforsamling onsdag den 14. september 2011

Dirigent: Line Poulsen

Formand: Ove Abildgaard