Vedtægter for Forening Oplysning om gadeliv

§1 Foreningens navn er ”Forening Oplysning om gadeliv”.

Foreningens hjemsted er Jægergårdsgade 164 B, 8000 Aarhus C.

Kaldenavn: Gadeliv

§2 Foreningens formål er:

 • At fremme viden og oplysning om hjemløse og misbrugere gennem guidede byvandringer, foredrag og oplæg på folkeskoler, efterskoler, gymnasier og diverse uddannelsesinstitutioner for voksne, højskoler med flere.
 • At uddanne gadekloge til at være professionelle guider og foredragsholdere
 • At give gadekloge en mulighed for at komme til orde og bidrage med deres ønsker og løsningsmodeller i den løbende samfundsdebat
 • At give gadekloge en mulighed for at udvikle kompetencer og personlighed for en afklaring af egne ønsker og muligheder i forhold til uddannelse og beskæftigelse.
 • At etablere og drive fora og projekter, der understøtter foreningens øvrige formål

§3 Samarbejde med andre organisationer

Foreningen samarbejder med lokale, nationale og internationale organisationer

Foreningen støtter, udvikler og igangsætter nye sociale tiltag i samarbejde med andre entreprenører, brugergrupper og foreninger.

§4 Medlemskab

Alle, der tilslutter sig organisationens formål og program, kan optages som medlemmer.

Organisationer, hvis formål ikke strider mod formålsparagraffen, kan optages som kollektive medlemmer.

§5 Generalforsamling

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Alle medlemmer og særligt indbudte har adgang til generalforsamlingen. Dagsorden, beretning, forslag til vedtægtsændringer, og forslag til

arbejdsprogram opslås i Værestedet mindst 2 uger før årsmødets afholdelse.

Der kan stilles forslag til vedtagelse på generalforsamlingen, dog kan bestyrelsen forlange betænkningstid for forslagets endelige behandling.

Generalforsamlingens vedtagelser sker ved simpelt flertal. Ændring af vedtægter kræver at forslag indsendes 14 dage før generalforsamlingen og vedtagelse kræver 2/3 af stemmerne hos de fremmødte.

Afstemning sker ved håndsoprækning, med mindre skriftlig afstemning begæres af et medlem.

Alle valg, ved hvilke der er opstillet flere kandidater end der skal vælges, foregår ved skriftlig

afstemning.

§6 Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt i løbet af efteråret.

Dagsorden skal omfatte:

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Beretning ved bestyrelsen
 3. ØkonomiFremlæggelse af revideret regnskab
 4. Indkomne forslag
 5. Fokusområder for det fremtidige arbejde
 6. Valg af bestyrelse
 7. Valg af 1 kritisk revisor
 8. Eventuelt

§7 Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsens flertal eller mindst 10% af de stemmeberettigede medlemmer forlanger det.

§8 Ordinære møder

Forretningsorden fastsættes på hvert møde.

Den udpegede sekretær er forpligtiget til at sende referat ud i løbet af en uge efter et ordinært møde.

§9 Regnskabsåret

Regnskabsåret følger kalenderåret.

Det reviderede regnskab skal hvert år forelægges på årsmødet.

§10 Bestyrelsens Sammensætning

Bestyrelsen består af op til 7 valgte medlemmer. Bestyrelsen konstituerer sig selv på førstkommende møde efter generalforsamlingen. Bestyrelsen består som minimum af følgende: formand, sekretær og en næstformand. Der kan oprettes andre bestyrelsesposter.

§11 Tegningsret

Foreningen tegnes af formanden og den af bestyrelsen udpegede daglige leder.

§12 I tilfælde af foreningens opløsning

Foreningens opløsning kan kun ske ved to på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 14 dages mellemrum, dog indenfor 30 dage. Generalforsamlingen vedtager hvem foreningens midler skal tilfalde ved opløsning. Midlerne skal tilfalde en forening med et lignende formål og virke. Hvis muligt skal igangværende aktiviteter videreføres i den tilgodesete organisation (donatar).

 

Således vedtaget på stiftende generalforsamling onsdag den 14. september 2011.

 

Formand: Ove Abildgaard

Ændret på generalforsamling den 16. marts 2018.

Dirigent: Steen Rehoff Larsen

Formand: Ove Abildgaard

Ændret på generalforsamling den 8. marts 2019

Dirigent: Steen Rehoff Larsen